Vakıf Tüzüğü

mersinikv 002

1- İşbu vakıf senedi ile MERSİN İLİM VE KÜLTÜR VAKFI adı altında bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN MERKEZİ:
2- Vakfın merkezi Mersin’dur. Lüzum görüldüğünde gerekli yerlerde şubeler açılabilir.

GAYESİ:
3-Milli, ahlaki, dini ve tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak.

GAYEYE ULAŞMAK İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER
Gaye maddesini gerçekleştirmek için;
a) Matbaa, kütüphane, eğitim salonu ve siteleri açmak, mesleki ve teknik eğitim kursları tertip etmek.
b) İlmin her dalında nazari ve tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bu nevi çalışmaları teşvik etmek. Yapılanları desteklemek ve bu konuda müsabakalar tertip etmek.
c) Mecmua, kitap, broşür ve benzeri tarzda ilmi, edebi ve dini neşriyatta bulunmak.
d) Vakfın gayesine uygun çalışma yapan kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. Yurt içi ve dışında orta ve yüksek tahsil, lisans, lisansüstü, mastır, doktora ve buna benzer ihtisasa müteveccih çalışma yapanlara gerekli maddi ve manevi desteği sağlamak, karşılıksız burs vermek, yurtlar açmak ve ikamet yerleri temin etmek.
e) Kanunların aradığı şartlar dairesinde ilköğretim, lise ve üniversite seviyesinde okullar açmak, özel dershaneler açıp kurslar tertip etmek, özel hastane, klinik ve dispanserler tesis etmek, çocuk bakım yuvaları ve anaokulları açarak bakıma muhtaç ve kimsesiz çocuklar için pansiyon ve imaret gibi hayır yuvaları açmak.
f) Vakfın gayesine uygun olarak yerli ve yabancı ilim adamları ve müesseseleriyle münasebetler kurmak. Konferans ve seminerler tertip etmek ve edilenlere katılmak. Katılmak isteyen ilim adamlarına her türlü yardımda bulunmak.
g) Vakfın mevcudunu nemalandırmak ve artırma yolunda iktisadi, ticari ve sınaî gayeli çalışmalarla birlikte bu faaliyetlerin gerektirdiği ithalat ve ihracatta bulunmak.
h) Vakfa verilecek menkul ve gayrimenkullerin gelirlerini idare etmek, vakıf işlerinde kullanılmak üzere her türlü nakil vasıtaları almak, açtığı tesislerde kullanılmak üzere gerekli alet ve makineleri ithal etmek.
i) Şarta bağlı temlik ve tahsisleri mütevelli heyetin uygun göreceği şartlar için kabul ve idare etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİRİ:
4- Vakfın mal varlığı: Gayrimenkul olarak;
Fatih 2. mıntıka, Hobyar, Kasabbaşı, ada: 1132 parsel: 114; pafta: 228 bodrum kat, 1 nolu daire  ile;
Fatih, Karagümrük Keçeci Karabaş mah. Ada: 1607, parsel: 3, pafta: 330, 2 nolu daire. Her bir mütevelli heyet üyesince 20.000 tl’lik bağışlara cem’an 220.000 tl’dir.
5- Vakfın geliri, malvarlığının nemalandırılmasından hasıl olacak gelirlerle birlikte, vakıfça kabul edilecek, her cins menkul ve gayrimenkul, nakdi değeri olan haklar, yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, tahvilleri, intifa senetleri, menkul kıymetlerini alacak ifade eden senetler, kuponlar ile birlikte vakfın fahri üyeliğine girmiş olanların aylık veya senelik olarak taahhüt etmiş oldukları nakdi bağışlarıdır.

VAKFIN ORGANI:
6- Vakfın organı mütevelli heyetten müteşekkildir. Mütevelli heyet 11 kişiden ibarettir. Bunlar:

 1. Mehmet Nuri Güleç (Başkan)
 2. Şeref Yıldız (Başkan Vekili)
 3. Faris Kaya (Sekreter)
 4. Kenan Demirtaş (Veznedar)
 5. Orhan Gülgün (Muhasip)
 6. Sait Yüce (Üye)
 7. Mustafa Çalışan (Üye)
 8. Asım Taktak (Üye)
 9. Erdal Cesar (Üye)
 10. Rıza Akçalı (Üye)
 11. Mustafa Tuncel (Üye)

BOŞALAN MÜTEVELLİ HEYET ÜYELİĞİNİN DOLDURULMASI:
7- Mütevelli Heyet Üyeliğinde herhangi bir şekilde vaki olan boşalmalarda, mütevelli heyet üyeleri boşalmayı takip eden üç ay içinde yenisini seçmek mecburiyetindedir. Bu seçim mevcut mütevelli heyetin 2/3 ekseriyetiyle yapılır.
Seçimi takiben keyfiyet gerekli yerlere bildirilir. Üst üste üç mütevelli heyet toplantısına geçerli mazereti olmaksızın katılmayan üyeler müstafi addedilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN VAZİFE SELAHİYETLERİ:
8 – Mütevelli Heyet, vakfın gayesinin gerçekleşmesi için her türlü kararları almaya ve uygulamaya ve bu yolda gerekli tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.
9 – Mütevelli Heyet, iki ayda bir toplanmak mecburiyetindedir. Bu toplantılarda; vakfın gayesinin gerçekleşmesi için yapılan işler ve alınan kararlar gözden geçirilir. Ayrıca vakfın mevcudunun değerlendirilmesi yapılır, yeni kararlar alınır.
Toplantı nisabı ekseriyettir. Karar nisabı toplantıya katılanların ekseriyetidir.
Olağan toplantı dışında gerekli hallerde mütevelli heyet başkanının veya iki mütevelli heyet üyesinin yazılı talepleri ile de toplanır.
10 – Mütevelli Heyet, kararlarının tatbiki ve vakfın işlerini yürütmek için personel istihdam edebilir.
İstihdam edilen personelin vazife ve mesuliyetini, çalışma tarzlarını ve alacakları ücretleri mütevelli heyet kararı ile tayin ve tespit edilir.
11 –  Mütevelli Heyet, vakfın gayesi için gayrimenkul temellük etmek, satmak, leh ve aleyhe ipotek tesisi kabul etmek, fekketmek, intifa ve sükna hakları gibi ayni hakları tesis etmek ve ferağ vermek ve iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmek, kanuni tahdidat dışında kalan ve değeri tahdit edilmeksizin ayni ve nakdi bağış kabul etmek, gayrimenkul hibeleri kabul etmek yetkisine sahiptir. Ayrıca davalardan sulh ve ibraya farağata ve farağatı kabule karar vermek yetkisine sahiptir.

BÜTÇE TANZİMİ:
12 – Mütevelli Heyet her mali yılın başında mali durumu gösterir bilanço hazırlar, ayrıca yeni yılda hangi işe ne miktar sarfiyat yapılacağını ve tahmini gelirleri gösterir yıllık bütçe tanzim eder. “Yıl içinde elde edilen bürüt gelirlerin  % 80 ‘nin vakfın amaçlarına harcanması esastır.”
13 – Mütevelli Heyet, vakfın gayesinin gerçekleşmesi için yaptığı faaliyetleri icap ettiği hallerde mütehassıs kimselere havale edebilir. Mütalaalarını alır, icap ettiği hallerde icra komiteleri kurar.
14 – Mütevelli Heyet üyelerine vakıfla ilgili çalışmalarından dolayı herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak görevin ifasındaki zaruri masraflar vakıf tarafından karşılanır. Geçici veya daimi istihdam ettiği veya mütalaasına müracaat ettiği kimselere, kurduğu icra komite üyelerine emeklerinin karşılığı olarak münasip bir ödeme yapar.

VAZİFE TAKSİMİ:
15 – Mütevelli Heyet, her sene kendi arasında vazife taksimi yapar. Bu vazifeler;
a – Başkanlık,
b – Başkan Vekilliği,
c – Sekreterlik,
d – Muhasiplik,
e – Veznedarlıktır.

BAŞKANIN VAZİFELERİ VE VAKFIN TEMSİLİ:
16 – Mütevelli Heyete başkanlık eder. Vakfın adli, idari, mali, vesair işlerde resmi ve hususi mercilerde temsil eder. Vakfın leh ve aleyhindeki dava ve takipleri bizzat veya tayin edeceği vekil marifetiyle yürütür.
17 – Başkan vekili; Başkanın bulunmadığı zamanlarda mütevelli heyetin toplantılarına başkanlık eder ve başkanın sair görevlerini yapar.
18 – Sekreter: Yazışmaları idare eder. Lüzumlu evrakları tanzim ve tasnif eder, dosyalar.
19 – Muhasip: Vakfın hesap işlerini yürütür. Gerektiği hallerde mütehassıs kişilere muhasebe işlerini daimi veya geçici olarak yaptırır.
20 –  Veznedar: Bütçe gereği veya mütevelli heyet kararları gereği yapılacak ödeme işlerini yapar, gelirleri ve kıymetli evrakları muhafaza eder. Vakıf adına gelen paraları ait olduğu yerlerden tahsile ahzu kabza veznedar yetkilidir. Mütevelli heyet kararı ile bu yetki heyet üyelerinden bir başkasına veya hariçten bir kişiye verilebilir.
21 – Vakfı mali yükümlülük altına sokacak işlerde vakıf iki imza ile temsil edilir ve vakfın mührü kullanılır. Çift imza Başkan – Başkan vekili veya Başkan – Muhasip veya Başkan – Veznedar olarak kullanılır.

VAKIF SENEDİNDE TADİLAT 
22 – Vakıf senedinde tadilat yapılmasına mütevelli heyet karar verir. Tadilat müzakeresi ve kararı mütevelli heyetin ekseriyeti ile olur.
23 – Vakfın gayesinin tahakkuk etmesi imkânsız hale gelirse, mütevelli heyet ekseriyetle toplanır ve vakfın nihayete ermesine 2/3 ile karar verir. Bu kararla birlikte vakfın kalan mal varlığının nereye intikal ettirileceğine de karar verir.

Vakfın sona ermesi mütevelli heyet iradesinin dışında gerçekleşirse gayeye en yakın bir başka vakfa mal varlığı devredilir.

İletişim

 • home Turgut Türkalp Mah.79009 Sokak No:34 Toroslar / Mersin
 • phone 0506 672 49 64 - 0505 294 11 19
 • mail bilgi@mersinikv.org

Bizi Takip Edin

 

 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship